Ostatni rok pracy gimnazjum
Zmiania dzwonków

Od 10 września 2018 r. nastąpiła zmiana dzwonków na lekcje i przerwy. Zmiana jest podyktowana dostosowaniem się do planu lekcji Szkoły Podstawowej w Żółkiewce.
Rozkład zajęć w gimnazjum 2018/2019:
1 lekcja 8:10 – 8:55 przerwa 10 min
2 lekcja 9:05 – 9:50 przerwa 10 min
3 lekcja 10:00 – 10:45 przerwa 15 min 4 lekcja 11:00 – 11:45 przerwa 15 min
5 lekcja 12:00 – 12:45 przerwa 10 min
6 lekcja 12:55 – 13:40 przerwa 5 min
7 lekcja 13:45 – 14:30


Rok szkolny 2018/2019

3 września 2018 r. rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019. Jest to ostatni rok istnienia gimnazjum, gdyż w wyniku reformy szkoła nasza będzie wygaszana.


RODO

W Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce powołany został Inspektor Ochrony Danych: Małgorzata Krajewska kontakt email: inspektor@cbi24.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce (ul. het. Żółkiewskiego 12b, 22-335 Żółkiewka, telefon kontaktowy: 84 627 21 12).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Małgorzatą Krajewską pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Copyright ©2018 Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce, All Rights Reserved.