Ogólne informacje o szkole

 GIMNAZJUM im. JANA III SOBIESKIEGO W ŻÓŁKIEWCE

Szkoła powstała 1 września 1999 r. w wyniku reformy edukacji w Polsce. Na początku swego istnienia mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej w Żółkiewce. Od stycznia 2002 roku mieści się w nowym budynku.

Od 1 września 1999 r. do 31 sierpnia 2007 r. funkcję dyrektora pełnił pan Jan Mróz.

Od 1 września 2007 r. do dziś funkcję dyrektora gimnazjum pełni pan Bogusław Zych

W placówce obecnie pracuje 23 nauczycieli. Do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 171 uczniów. Młodzież z 31 ościennych miejscowości  na zajęcia dowożona jest autobusami gminnymi.

W 2003 r. szkoła zdobyła zaszczytny tytuł "SZKOŁA Z KLASĄ".

2 maja 2009 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia króla Jana III Sobieskiego i przekazanie sztandaru szkoły.

W roku szkolnym 2011/2012 nasze gimnazjum realizowało Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI.

W maju 2012 roku szkoła zdobyła tytuł "BEZPIECZNEJ SZKOŁY" oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNE SZKOŁY.

W roku 2011 zaczęliśmy przygodę z projektem systemowym "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces". Projekt potrwa do sierpnia 2013.

Zgodnie z "Planem nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013" dnia 3 stycznia 2013 r. rozpoczęła się w naszej szkole całościowa ewaluacja zewnętrzna.

Ewaluacja trwała pięć dni w ciągu dwóch tygodni w dniach 3, 4, 8, 9 i 11 stycznia 2013 r. W naszym gimnazjum ewaluację przeprowadziły wizytatorki Kuratorium Oświaty w Lublinie panie: Elżbieta Sobiech i Maria Gruszka.

Ewaluacja zewnętrzna całościowa w naszej szkole zakończyła się 11. 01. 2013 r. W poniedziałek 28. 01. 2013 r. do szkoły trafił raport z ewaluacji, który jest dostępny w linku na dole strony. Poniżej zamieszczamy zestawienie spełnienia wymagań (od A - bardzo wysoki do E - niski):

Wymaganie Poziom spełniania wymagania
Obszar: Efekty  
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
B
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności B
Uczniowie są aktywni B
Respektowane są normy społeczne B
Obszar: Procesy  
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy B
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy
programowej
B
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
B
Kształtuje się postawy uczniów B
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
B
Obszar: Środowisko  
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
B
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów B
Promowana jest wartość edukacji B
Rodzice są partnerami szkoły C
Obszar: Zarządzanie  
Funkcjonuje współpraca w zespołach B
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny B
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
B

 

Jak widać z powyższej tabeli szkoła prezentuje wysoki poziom spełnienia wymagań we wszystkich obszarach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. Opublikowany raport Kuratorium Oświaty w Lublinie z zewnętrznej ewaluacji całościowej naszego gimnazjum. Zapraszamy do lektury i pobrania raportu z linku poniżej: Raport z ewaluacji całościowej Gimnazjum w Żółkiewce