Ewaluacja wewnętrzna

 

 


Raporty z ewaluacji wewnętrznej:

Przedmiot ewaluacji: - Obszar I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Wymaganie 1.1 - Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Cel ewaluacji: - Zebranie informacji na temat analizy wyników egzaminów i efektywności ich wykorzystania.

Raport z ewaluacji wymagania 1.1 przeprowadzonej w roku szkolnym 2009/2010

 

Przedmiot ewaluacji: - Obszar I – Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Wymaganie 1.2 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Cel ewaluacji: - Zebranie informacji, w jakim stopniu uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. Ustalenie, co moglibyśmy zrobić, żeby podejmowane działania w zakresie realizacji podstawy programowej przyniosły zamierzone efekty.

Raport z ewaluacji wymagania 1.2 przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011

Przedmiot ewaluacji: - Obszar I – Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

Wymaganie 1.3 - Uczniowie są aktywni.

Cel ewaluacji: - Co moglibyśmy zrobić, aby zwiększyć aktywność uczniów na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły?

 

Raport z ewaluacji wymagania 1.3 przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011

 

Przedmiot ewaluacji: - Obszar I - Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Wymaganie 1.4. - Respektowanie norm społecznych

Cel ewaluacji: - Zebranie informacji czy uczniowie w szkole czują się bezpiecznie i czy respektowane są normy szkolne. Co moglibyśmy zrobić, aby skuteczniej eliminować zagrożenia i wzmacniać zachowania akceptowalne, co należy doskonalić?

Raport z ewaluacji wymagania 1.4 przeprowadzonej w roku szkolnym 2010/2011

 

Przedmiot ewaluacji: - Obszar II. Procesy zachodzące w szkole lub placówce

Wymaganie 2.5. - Kształtuje się postawy uczniów

Cel ewaluacji - Zebranie wszechstronnych informacji dotyczących postaw uczniów oraz procesów edukacyjnych, które je kształtują. Zweryfikowanie dotychczasowych działań wychowawczych podejmowanych w szkole. Opracowanie planów i modyfikacja dokumentów zgodnie z potrzebami uczniów i ich udziałem.

Raport z ewaluacji wymagania 2.5 przeprowadzonej w roku szkolnym 2011/2012

Przedmiot ewaluacji: - Obszar. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Cel ewaluacji - Zebranie informacji na temat funkcjonowania i efektów wdrażania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Ustalenie co należy zrobić, aby ocenianie spełniało swoje funkcje.

Raport z ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) przeprowadzonej w roku szkolnym 2012/2013

 

Przedmiot ewaluacji: - Wymaganie: Rodzice są partnerami szkoły

Cel ewaluacji - Zebranie wszechstronnych informacji o procesach i efektach w zakresie współpracy z rodzicami w celu zweryfikowania dotychczasowych działań podejmowanych w szkole. Ustalenie co należy zrobić, aby usprawnić współpracę szkoły i rodziców dla dobra naszych wychowanków.

Raport z ewaluacji: Rodzice są partnerami szkoły 2013/2014

 

Przedmiot ewaluacji: - Wymaganie 5: Respektowane są normy szkolne

Cel ewaluacji - Pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły.

Raport z ewaluacji: Respektowane są normy szkolne 2014/2015

 

 

 

Raport z ewaluacji: Diagnoza stopnia partycypacji rodziców i ich oczekiwań w współdecydowaniu o szkole 2015/2016

 

 

 

Raport z ewaluacji: Agresja elektroniczna 2015/2016

 

 

 

Raport z ewaluacji: Czytelnictwo 2015/2016

 

 

 


Projekty ewaluacji wewnętrznej przeprowadzanej w roku szkolnym 2012/2013:

Przedmiot ewaluacji: - Obszar II - Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

Wymaganie 2.1 - Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy.

Cel ewaluacji: - Zebranie informacji na temat sposobu wypracowywania koncepcji pracy szkoły. Określenie, jakie procesy służą realizacji przyjętej koncepcji pracy szkoły.

Projekt ewaluacji wymagania 2.1 w roku szkolnym 2012/2013

 

Przedmiot ewaluacji: - Obszar III – Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Wymaganie 3.2 - Wykorzystywane są losy absolwentów.

Cel ewaluacji: - Określenie, w jakim stopniu szkoła przygotowuje uczniów do dalszej nauki, wykorzystuje ich losy do poprawy własnej pracy.

Projekt ewaluacji wymagania 3.2 w roku szkolnym 2012/2013