Zagrajmy o sukces

Link do programu "Zagrajmy o sukces"

Ruszył kolejny etap programu "Zagrajmy o sukces" 

 

Informacje o projekcie "Zagrajmy o sukces" organizowanym przez LSCDN w Lublinie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
 • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
 • Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 • Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Cel główny projektu

Wyższy poziom kompetencji kluczowych oraz osiągnięć poznawczych w grupie 2800 uczniów z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich, osiągnięty do VIII 2013.

Cele szczegółowe
 • Zmniejszenie nierówności w dostępie do różnych form zajęć pozalekcyjnych kształtujących poziom zdrowia fizycznego.
 • Podwyższenie poziomu umiejętności z języka angielskiego.
 • Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 • Zmniejszenie nierówności w dostępie do różnych form zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje informatyczne i podniesienie poziomu tych kompetencji.
 • Nabycie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych.
Czas trwania projektu

Od 15.12.2011 do 14.08.2013

Zadania szkół

Szkoły mają opracować programy rozwojowe i zrealizować je podczas dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. W każdym z dwóch cykli zajęć będzie uczestniczyć po 56 grup uczniów, liczących 25 uczniów, wybranych z zachowaniem zasady równości płci. Do udziału w zajęciach dodatkowych zostaną zachęceni uczniowie mający trudności w uczeniu się, z utrudnionym dostępem do edukacji i zainteresowani podniesieniem poziomu kompetencji kluczowych. W grupach nieznacznie będą przeważać chłopcy. Nauczyciele prowadzący zajęcia w każdej ze szkół zostaną wyłonieni w trybie konkursowym. Początek realizacji zajęć edukacyjnych to styczeń 2012 roku. Zajęcia mają ustalony wymiar godzin.

 1. Zajęcia sportowe - 30 % wszystkich godzin.
 2. Zajęcia z języka angielskiego - 20 % godzin.
 3. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze (matematyka, biologia, fizyka, chemia) - 20 % wszystkich godzin.
 4. Zajęcia informatyczne - 20 % wszystkich godzin.
 5. Zajęcia psychologiczne - 15 % wszystkich zajęć.
Korzyści dla uczniów

Realizacja programów rozwojowych przez szkoły ograniczy problemy uczniów z grupy docelowej w następującym zakresie:

 • dostępności do zajęć pozalekcyjnych rozwijających aktywność ruchową i umiejętności informatyczne,
 • niskiego poziomu wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego,
 • gospodarowania wolnym czasem,
 • zagrożenia patologiami,
 • motywacji do uczenia się, samodzielnego myślenia i działania.